Stručni suradnici vrlo su važan dio svakog odgojno - obrazovnog sustava. Između ostalog, oni imaju zadatak multidisciplinarno pristupati svakom djetetu kako bi obuhvatili sve aspekte djetetova života. Nije dovoljno usmjeriti se samo na razvojnu problematiku i teškoće savladavanja školskih obaveza nego je bitno uzeti u obzir i psihološke aspekte djeteta. Tu ulogu preuzima psiholog. Uloga psihologa u osnovnim školama je pomoć djeci savjetovanjem i podrškom u savladavanju težih životnih situacija i emocionalna podrška djeci s posebnim potrebama. Osim toga, pravovremeno prepoznavanje i tretiranje problema kod djece pomaže u ostvarenju punog potencijala djece i prevenciji razvoja emocionalnih teškoća. Svakako treba naglasiti podatak da veliki broj djece ima psihičkih smetnji tijekom osnovne škole. Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji čak 20% djece ima neki psihički poremećaj, a otprilike trećina djece je fizički, psihički ili seksualno zlostavljana. Prvi znakovi psihičkih teškoća javljaju se već u dječjoj i adolescentskoj dobi i zbog toga je prevencija i pravovremeno reagiranje ključno za daljnji razvoj i psihičko zdravlje. Osim djeci, psiholozi savjetovanjem i pružanjem podrške pomažu i ostalim stručnim suradnicima i roditeljima.

Sada kada je jasna uloga psihologa u osnovnim školama, možemo prikazati elaborat Psihološkog proljeća o stručnim suradnicima u osnovnim školama u Hrvatskoj. Napravljena je baza podataka o stručnim suradnicima za sve osnovne škole u RH i provjeravalo se zapošljavaju li osnovne škole odgovarajuće stručne suradnike u dovoljnom broju i na način propisan državnim pedagoškim standardom.

Analizom podataka iz 880 osnovnih škola u RH ustanovljeni su sljedeći podaci vidljivi na grafu 1. Poražavajuć je i zabrinjavajuć podatak da samo 43,3% osnovnih škola u Hrvatskoj zapošljava psihologa.  Čak 233 osnovne škole zapošljavaju manji broj stručnih suradnika od ukupnog broja propisanog državnim pedagoškim standardom. Podaci govore da je od te 233 škole, u njih 217 zaposlen knjižničar, u 200 pedagog, u 60 E-R stručnjak i samo u 42 škole psiholog. Ovakvi podaci nažalost govore o izrazito niskoj zastupljenosti psihologa i stručnjaka E-R profila u osnovnoškolskom sustavu u Republici Hrvatskoj. Osim toga, u velikom broju škola koje imaju dovoljan broj stručnih suradnika, oni nisu adekvatnog profila.

Graf 1. Postotak osnovnih škola u kojima je na radnom mjestu stručnog suradnika zaposlen: knjižničar / pedagog / stručnjak E-R profila / psiholog (N=880)

Razgovarali smo i s članicom Psihološkog proljeća Antoniom Zrilić koja nam je rekla nekoliko zanimljivih stvari o glavnim motivima za provođenje ove analize i očekivanim promjenama u budućnosti. Antonia ističe 3 glavna motiva za provođenje ove analize.

Prvi motiv je nezadovoljstvo škola zbog situacija koje su se događale od 2018. godine. Puno škola u Hrvatskoj zaposlilo je psihologe (pripravnike) koji su imali mentore na daljinu i kojima je ministarstvo obećalo ugovor na neodređeno ili bar na 5 godina ukoliko se nakon godine odrađenog vježbeničkog staža pokaže da je školi uistinu potreban psiholog. Nakon 9 mjeseci, ministarstvo je reklo da ipak ništa od toga jer nemaju novca za stručne suradnike psihologe. Ravnateljima i školama to je bio veliki šok jer su ulagali u psihologe kao stručne suradnike kupnjom psiholoških testova (iako ih je škola platila, sada su na ''čuvanju'' u Hrvatskoj psihološkoj komori). Mnogo djece koja su bila uključena u individualni rad sada moraju nastaviti rad privatno ili u udrugama jer su ostali bez oslonca i podrške. ''Zamislite što znači za dijete, omogućiti mu stručnu pomoć na godinu dana i zatim mu je uskratiti.''

Drugi motiv je taj što je prema novom programu Škole za život predviđeno puno više rada s darovitom djecom, a darovitu djecu samo psiholog može identificirati!

Treći motiv je to što su htjeli objektivno vidjeti je li stanje u Hrvatskoj uistinu toliko loše. Navodi da su naši mladi pri samom vrhu po ispijanju alkohola i konzumaciji lakih droga, svi traže krivca u tome, a pravi krivac je nedostatak prevencije jer nema stručnjaka za mentalno zdravlje u školama. Psiholog jedini može obaviti psihološku procjenu učinkovitih mogućnosti, osobito kao član Povjerenstva za procjenu psihofizičke spremnosti za polazak djeteta u osnovnu školu, ali i kasnije tijekom školovanja. Psiholog radi s učenicima na osnaživanju mentalnog zdravlja, prevenciji neželjenih ponašanja i razvoju kompetencija za uspješan samostalni život. Također, često čuju argumente poput: ''Ako škola ima pedagoga, što će joj i psiholog?'' Antonia naglašava da treba napraviti jasnu razliku između pedagoga i psihologa - pedagog je stručnjak orijentiran na nastavu, dok je psiholog stručnjak orijentiran na zaštitu i razvoj mentalnog zdravlja djeteta. Pedagog nikako ne može raditi isto što i psiholog!

Svi dobiveni podaci predani su prosvjetnoj inspekciji i Pravobraniteljici za djecu te se članovi Psihološkog proljeća nadaju da će nadležni provjeriti podatke i poduzeti promjene za dobrobit djece! Želja i glavni cilj im je svakako otvaranje novih radnih mjesta za psihologe u školama, kako zbog djece tako i zbog mladih psihologa koji žele raditi i doprinositi društvu. ''Ako dijete u osnovnoj nema adekvatnu podršku kada mu je potrebno, što očekivati od njegovog ponašanja u srednjoj školi, kakav će biti kad odraste. Želimo pomagati djeci, želimo preventivno djelovati, želimo im biti dostupni... to je naša profesija, mi smo tu i potrebni smo jer je sve više mentalnih bolesti, sve više je samoozljeđivanja i pokušaja samoubojstva u adolescentnoj dobi.''

Hvala autorima i Psihološkom proljeću na inicijativi i zalaganju za kvalitetniji osnovnoškolski sustav.

Izvori:

https://psiholoskoproljece.org/baza-i-elaborat-o-strucnim-suradnicima-u-os/

https://psiholoskoproljece.org/wp-content/uploads/2020/02/OS-ELABORAT-FINAL.pdf